11/1/2021: Mesothelioma

88yo M w/ progressive subacute dyspnea Teaching Points:Evaluation of pleural effusions; mesothelioma